VAŽEĆI PROPISI U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U REPUBLICI SRBIJI

PROPISI U PRIPREMI

 1. NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE;
 2. NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI;
 3. NACRT ZAKONA O ZAŠTITI I UNAPREĐIVANJU ZELENIH POVRŠINA;
 4. NACRT ZAKONA O ZAŠTITI I ODRŽIVOM KORIŠĆENJU RIBLJEG FONDA;
 5. NACRT ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA INDUSTRIJSKIH UDESA;
 6. NACRT ZAKONA O SPROVOĐENJU KONVENCIJE O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA, I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU;
 7. NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI;
 8. PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE;
 9. PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA;
 10. PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI VAZDUHA;
 11. OBRAZLOŽENJE PREDLOGA ZAKONA O ZAŠTITI VAZDUHA;
 12. PREDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM;
 13. OBRAZLOŽENJE PREDLOGA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM;
 14. PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U PREKOGRANIČNOM KONTEKSTU;
 15. PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KJOTO PROTOKOLA UZ OKVIRNU KONVENCIJU UN O PROMENI KLIME;
 16. PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O OČUVANJU MIGRATORNIH VRSTA DIVLJIH ŽIVOTINJA;
 17. PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE UN O BORBI PROTIV DEZIRTIFIKACIJE U ZEMLJAMA SA TEŠKOM SUŠOM;
 18. PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNE KONVENCIJE O ZAŠTITI I ODRŽIVOM RAZVOJU KARPATA;
 19. PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O EVROPSKOJ ZAŠTITI DIVLJE FLORE I FAUNE SA ANEKSIMA; ANEX 1; ANEX 2; ANEX 3; ANEX 4
 20. UREDBA O NAKNADI ZA PVC, PP I PET AMBALAŽU, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE I OBVEZNICAMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNA-VANJA I PLAĆANJA NAKNADE;
 21. UREDBA O NAKNADI ZA AMBALAŽU I DEPOZITNOM SISTEMU, KRITE-RIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE I OBVEZNICAMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE I DEPOZITA;
 22. UREDBA O NAKNADI ZA AMBALAŽU, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE I OBVEZNICAMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE;
 23. UREDBA O MERILIMA I USLOVIMA ZA POVRAĆAJ, OSLOBAĐANJE ILI SMANJENJE PLAĆANJA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE;
 24. UREDBA O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICAMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE;
 25. UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE ''BAGREMARA'';
 26. PRAVILNIK O GRANIČNIM VREDNOSTIMA, METODAMA MERENJA IMISIJE, KRITERIJUMIMA ZA USPOSTAVLJANJE MERNIH MESTA I EVIDENCIJI PODATAKA;
 27. UREDBA O IZMENAMA UREDBE O STAVLJANJU POD KONTROLU KORIŠĆENJA I PROMETA DIVLJE FLORE I FAUNE;
 28. UREDBA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE STATUSA POSEBNO UGROŽENE ŽIVOTNE SREDINE, STATUSA UGROŽENE ŽIVOTNE SREDINE I ZA UTVRĐIVANJE PRIORITETA ZA SANACIJU I REMEDIJACIJU;

Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map