RATIFIKOVANI MEĐUNARODNI UGOVORI

 1. Bazelska konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnih materija i njihovom odlaganju;
 2. Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearne štete;
 3. Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača, sa prilozima I i II;
 4. Evropska konvencija o zaštiti arheološke baštine;
 5. Evropska konvencija o zaštiti arhitektonskog blaga;
 6. Evropska konvencija o zaštiti životinja u međunarodnom prevozu;
 7. Evropska konvencija za zaštitu životinja koje se uzgajaju na poljoprivrednim gazdinstvima;
 8. Evropska konvencija za zaštitu životinja za klanje;
 9. Jugoslovensko-ialijanski sporazum o saradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja;
 10. Konvencija o merama za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kultunih dobara;
 11. Konvencija Međunarodne organizacije rada br.162 o bezbednosti prilikom korišćenja azbesta;
 12. Konvencija Međunarodne organizacije rada br. 155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj sredini;
 13. Konvencija Međunarodne organizacije rada br.148 o zaštiti radnika od profesionalnih rizika u radnoj sredini, pruzrokovanih zagađenjem vazduha, bukom i vibracijama;
 14. Konvencija o biološkoj raznovrsnosti;
 15. Konvencija o fizičkoj zaštiti od nuklearnih materijala;
 16. Konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune;
 17. Konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja, naročito kao staništa ptica močvarica;
 18. Konvencija o pravu mora;
 19. Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velike daljine iz 1979, o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujučih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi (EMER);
 20. Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima;
 21. Konvencija o ranom obaveštavanju o nuklearnim nesrećama;
 22. Konvencija o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav;
 23. Konvencija o službama medecine rada;
 24. Konvencija o sprečavanju zagađivanja mora putem izbacivanja otpadaka;
 25. Konvencija o ustanovljenju evropske organizacije za zaštitu bilja;
 26. Konvencija o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja, te o njihovom uništavanju;
 27. Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba;
 28. Konvencija o zaštiti od opasnosti trovanja benzolom;
 29. Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja i 2. Protokola;
 30. Međunarodna konvencija o intervenciji na otvorenom moru za slučaj nesreće, koja prouzrokuje ili može da prouzrokuje zagađenje naftom;
 31. Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovanu zagađivanjem naftom;
 32. Međunarodna konvencija o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete nastale usled zagađivanja naftom;
 33. Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja mora sa brodova;
 34. Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru;
 35. Međunarodna konvencija za borbu protiv stočnih zaraznih bolesti;
 36. Montrealski protokol o supstancama koje ostećuju ozonski omotač;
 37. Okvirna konvencija UN o promeni klime, sa aneksima;
 38. Protokol o posebno zaštićenim područjima Sredozemnog mora;
 39. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade Ruske federacije o saradnji u oblasti zaštite životne sredine;
 40. Sporazum o ribarstvu u vodama Dunava izmedju Jugoslavije, Rumunije, Bugarske i Sovjetskog Saveza;
 41. Ugovor o zabrani eksperimenata sa nuklearnim oružjem u atmosferi, kosmosu i pod vodom;
 42. Ženevske pomorske konvencije.
 43. Direktive Evropske unije

neratifikovani Medjunarodni ugovori

 1. Neratifikovani ugovori;

 2. Konvencije UN.


Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map