II POSEBNI PROPISI O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI POJEDINIH DOBARA

ZDRAVSTVO I KVALITET
PREHRAMBENIH PROIZVODA

 1. ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS" br. 125/2004)
 2. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ("Sl. list SFRJ" br. 53/91 i "Sl. list SRJ" br. 24/94, 28/96 i 37/2002 i "Sl. glasnik RS" br. 101/2005 i 79/2005)
 3. ZAKON O KONTROLI KVALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA U SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU ("Sl. list SRJ" br 12/95, 28/96, 59/98 i "Sl. glasnik RS" br. 101/2005)
 4. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS" br. 17/92, 26/92 - ispravka, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 18/2002, 101/2005 i 107/2005)
 5. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS" br. 107/2005)
 6. ZAKON O SANITARNOM NADZORU ("Sl. glasnik RS" br. 125/2004)
 7. ZAKON O ZABRANI PUŠENJA U ZATVORENIM PROSTORIJAMA ("Sl. glasnik RS" br. 16/95 i 101/2005)
 8. ZAKON O NADZORU NAD PREHRAMBENIM PROIZVODIMA BILJNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS" br. 25/96 i 101/2005)
 9. UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS" br. 29/2002)
 10. PRAVILNIK O KOLIČINAMA PESTICIDA, METALA I METALOIDA I DRUGIH OTROVNIH SUPSTANCIJA, HEMIOTERAPEUTIKA, ANABOLIKA I DRUGIH SUPSTANCIJA KOJE SE MOGU NALAZITI U NAMIRNICAMA ("Sl. list SRJ “ br. 5/92, 11/92 - ispravka i 32/2002)
 11. PRAVILNIK O DOKAZIMA KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE SANITARNE SAGLASNOSTI ("Sl. glasnik RS" br. 17/2006)

 12. PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI ZNAKA ZABRANE PUŠENJA ("Sl. glasnik RS" br. 30/95)
 13. ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)
 14. ZAKON O ZDRAVSTVENOM NADZORU NAD  ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I PREDMETIMA OPŠTE UPOTREB ("Sl. glasnik SRS", br. 48/77 - prečišćen tekst, 24/85, 29/88 i 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 41/2009 - dr. zakon)
 15. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE("Sl. list SFRJ", br. 53/91 i "Sl. list SRJ", br. 24/94, 28/96 i 37/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon, 79/2005 - dr. zakon i 41/2009 - dr. zakon)
 16. PRAVILNIK O KVALITETU VOĆNIH SOKOVA, KONCENTRISANIH VOĆNIH SOKOVA, VOĆNIH SOKOVA U PRAHU, VOĆNOM NEKTARU I SRODNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2010)
 17. PRAVILNIK O LISTI MEŠOVITE HRANE I NAČINU VRŠENJA KONTROLE MEŠOVITE HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2010)
 18. PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINE ŽIGA, ODNOSNO POTVRDE O BEZBEDNOSTI DIVLJAČI ZA ISHRANU LJUDI ("Sl. glasnik RS", br. 44/2007)
 19. PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH NAMIRNICA KOJE SE MOGU STAVLJATI U PROMET ("Sl. list SFRJ", br. 4/85, 70/86 i 69/91, "Sl. list SCG", br. 56/2003 - dr. pravilnik i "Sl. glasnik RS", br. 35/2008)POT
 20. PRAVILNIK O KVALITETU PROIZVODA OD MLEKA I STARTER KULTURA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2010)VR
 21. PRAVILNIK O KOLIČINAMA PESTICIDA, METALA I METALOIDA I DRUGIH OTROVNIH SUPSTANCIJA U NAMIRINICAMA ("Sl. list SRJ", br. 5/92, 11/92 - ispr., 32/2002 i 25/2010 - dr. pravilnik
 22. PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA LABORATORIJSKE ANALIZE UZORAKA HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2009 i 31/2010)
 

Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map