II POSEBNI PROPISI O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI POJEDINIH DOBARA

VAZDUH

  1. ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
  2. UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KONTROLE KVALITETA VAZDUHA U 2000. I 2001. GODINI ("Sl. glasnik RS" br. 19/2000)
  3. UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KONTROLE KVALITETA VAZDUHA U 2002. I 2003. GODINI ("Sl. glasnik RS" br. 17/2002)
  4. UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KONTROLE KVALITETA VAZDUHA U 2004. I 2005. GODINI ("Sl. glasnik RS" br. 48/2004 i 54/2004 - ispravka)
  5. UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KONTROLE KVALITETA VAZDUHA U 2006. I 2007. GODINI ("Sl. glasnik RS" br. 23/2006)
  6. PRAVILNIK O GRANIČNIM VREDNOSTIMA, METODAMA MERENJA IMISIJE, KRITERIJUMIMA ZA USPOSTAVLJANJE MERNIH MESTA I EVIDENCIJI PODATAKA ("Sl. glasnik RS" br. 54/92, 30/99 i 19/2006)
  7. PRAVILNIK O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJE, NAČINU I ROKOVIMA MERENJA I EVIDENTIRANJA PODATAKA ("Sl. glasnik RS" br. 30/97 i 35/97 - ispravka)
  8. PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU STRUČNE ORGANIZACIJE KOJE VRŠE MERENJA EMISIJE I IMISIJE ("Sl. glasnik RS" br. 5/2002)
  9. UREDBA O USLOVIMA ZA MONITORING I ZAHTEVIMA KVALITETA VAZDUHA ("Sl. glasnik RS", br, 11/2010)
  10. UREDBA O POSTUPANJU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2010)

 


Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map