II POSEBNI PROPISI O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI POJEDINIH DOBARA

ŠUME

  1. ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS" br. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93 - ispravka, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/2005)

  2. UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZAŠTITE I UNAPREĐIVANJA ŠUMA ZA 2010. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010)

  3. PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI ŠUMSKOG ŽIGA, OBRASCU PROPRATNICE, ODNOSNO OTPREMNICE, USLOVIMA, NAČINU I ROKU ŽIGOSANJA POSEČENOG DRVETA ("Sl. glasnik RS" br. 95/92 i 54/2000)

  4. PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA STABALA ZA SEČU U ŠUMAMA, NAČINU EVIDENTIRANJA TIH STABALA U DOZNAČNIM KNJIGAMA, OBLIKU I SADRŽINI DOZNAČNIH ŽIGOVA I OBRASCU DOZNAČNE KNJIGE ("Sl. glasnik RS" br. 95/92)

  5. PRAVILNIK O ŠUMSKOM REDU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2008, 34/2009, 104/2009 i 8/2010)

Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map