II POSEBNI PROPISI O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI POJEDINIH DOBARA

POVRŠINSKE VODE

  1. ZAKON O VODAMA ("Sl. glasnik RS" br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/2005)
  2. ZAKON O FLUORISANJU VODE ZA PIĆE ("Sl. glasnik RS" br. 35/94, 38/94 - ispravka, 25/96 i 101/2005)
  3. UREDBA O KLASIFIKACIJI VODA ("Sl. glasnik SRS" br. 5/68)
  4. PRAVILNIK O OPASNIM MATERIJAMA U VODAMA ("Sl. glasnik SRS" br. 31/82)
  5. PRAVILNIK O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE ("Sl. list SRJ" br. 42/98 i 44/99)
  6. PRAVILNIK O KVALITETU PRIRODNE MINERALNE VODE ("Sl. list SRJ" br. 45/93 i 76/93 - ispravka i "Sl. list SCG" br. 56/2003, 4/2004 i 37/2005)
  7. PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PREDUZEĆA I DRUGA PRAVNA LICA KOJA VRŠE ODREĐENU VRSTU ISPITIVANJA KVALITETA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA, KAO I ISPITIVANJE KVALITETA OTPADNIH VODA ("Sl. glasnik RS" br. 41/94 i 47/94 - ispravka)
  8. PRAVILNIK O ODREĐIVANJU POSLOVNIH I DRUGIH OBJEKATA ZA KOJE NIJE POTREBNO PRIBAVLJANJE VODOPRIVREDNIH USLOVA ("Sl. glasnik RS" br. 41/94 i 47/94 - ispravka)
 

Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map