II POSEBNI PROPISI O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI POJEDINIH DOBARA

OTPAD

 1. ZAKON O POSTUPANJU SA OTPADNIM MATERIJAMA ("Sl. glasnik RS" br. 25/96, 26/96 - ispravka i 101/2005)
 2. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
 3. ZAKON O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
 4. UREDBA O LISTAMA OTPADA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE, SADRŽINI I IZGLEDU DOKUMENATA KOJI PRATE PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA SA UPUTSTVIMA ZA NJIHOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2009)
 5. UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEM IZVEŠTAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2009, 8/2010 i 21/2010)
 6. UREDBA O ODREĐIVANJU POJEDINIH VRSTA OPASNOG OTPADA KOJE SE MOGU UVOZITI KAO SEKUNDARNE SIROVINE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2009)
 7. UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA AMBALAŽU ILI UPAKOVAN PROIZVOD I OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE, OBVEZNICIMA PLAĆANJA, VISINI NAKNADE, KAO I O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2010)
 8. PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA ("Sl. list SRJ" br. 69/99)
 9. PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE LOKACIJE I UREĐENJE DEPONIJA OTPADNIH MATERIJA ("Sl. glasnik RS" br. 54/92)
 10. PRAVILNIK O O NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADNIM GUMAMA("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
 11. PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU STRUČNE ORGANIZACIJE ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2006)
 12. PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA("Sl. glasnik RS", br. 96/2009)
 13. PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I ODLAGANJE OTPADAI IZGLEDU DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)
 14. PRAVILNIK O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANJU OTPADA I UPUTSTVU ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)
 15. PRAVILNIK O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANJU OPASNOG OTPADA I UPUTSTVU ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)

Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map