II POSEBNI PROPISI O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI POJEDINIH DOBARA

OPASNE MATERIJE

 1. ZAKON O PROMETU EKSPLOZIVNIH MATERIJA ("Sl. list SFRJ" br. 30/85, 6/89 i 53/91, "Sl. list SRJ" br. 24/94, 28/96 i 68/2002 i "Sl. glasnik RS" br. 101/2005
 2. ZAKON O PREVOZU OPASNIH MATERIJA ("Sl. list SFRJ" br. 27/90 i 45/90 - ispravka, "Sl. list SRJ" br. 24/94, 28/96 i 68/2002)
 3. ZAKON O PROIZVODNJI I PROMETU OTROVNIH MATERIJA ("Sl. list SRJ" br. 15/95, 28/96 i 37/2002 i "Sl. glasnik RS" br. 101/2005
 4. ZAKON O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA, ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I GASOVIMA ("Sl. glasnik SRS" br. 44/77, 45/85 i 18/89 i "Sl. glasnik RS" br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005
 5. ZAKON O ELEKTROENERGETSKOJ I GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI I INSPEKCIJI PARNIH KOTLOVA ("Sl. glasnik SRS" br. 5/83, 15/83 - ispravka, 24/85, 45/85, 6/89, 59/89 i "Sl. glasnik RS" br. 53/93, 67/93, 48/94 i 44/95
 6. ZAKON O ODBRANI ("Sl. glasnik RS" br. 45/91, 58/91-ispravka, 53/93, 67/93 i 48/94)
 7. ZAKON O ODBRANI ("Sl. list SRJ" br. 43/94, 11/95 - odluka SUS, 28/96, 44/99 i 3/2002)
 8. ZAKON O HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
 9. ZAKON O PREVOZU OPASNIH MATERIJA ("Sl. list SFRJ", br. 27/90 i 45/90 - ispr., "Sl. list SRJ", br. 24/94, 28/96 - dr. zakon i 68/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 36/2009 - dr. zakon)
 10. ZAKON O CEVOVODNOM TRANSPORTU GASOVITIH I TEČNIH UGLJOVODONIKA I DISTRIBUCIJI GASOVITIH UGLJOVODONIKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
 11. ZAKON O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
 12. ZAKON O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I NJEGOVOM UNIŠTAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
 13. PRAVILNIK O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA TEČNI NAFTNI GAS I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU TEČNOG NAFTNOG GASA ("Sl. list SFRJ" br. 24/71 i 26/71 - ispravka)
 14. PRAVILNIK O NAČINU UNIŠTAVANJA LEKOVA, POMOĆNIH LEKOVITIH SREDSTAVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. list SRJ" br. 16/94 i 22/94 - ispravka)
 15. PRAVILNIK O NAČINU UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENIH OTROVA I AMBALAŽE KOJA JE KORIŠĆENA ZA PAKOVANJE OTROVA I O NAČINU POVLAČENJA OTROVA IZ PROMETA ("Sl. list SFRJ" br. 7/83)
 16. PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI, ZA OBDUKCIJU LEŠA KAO I ZA POSTUPANJE SA ODSTRANJENIM DELOVIMA LJUDSKOG TELA ("Sl. glasnik RS br. 9/99 i 10/99 - ispravka)
 17. PRAVILNIK O NAČINU NEŠKODLJIVOG UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA I OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI I OPREMA ZA SABIRANJE, NEŠKODLJIVO UKLANJANJE I UTVRĐIVANJE UZROKA UGINUĆA I PREVOZNA SREDSTVA ZA TRANSPORT ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA I OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA ("Sl. list SFRJ" br. 53/89)
 18. PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PROCENU OPASNOSTI OD HEMIJSKOG UDESA I OD ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE, MERAMA PRIPREME I MERAMA ZA OTKLANJANJE POSLEDICA ("Sl. glasnik RS" br. 60/94)
 19. PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA SA OTPACIMA KOJI IMAJU SVOJSTVA OPASNIH MATERIJA ("Sl. glasnik RS" br. 12/95)
 20. PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IDENTIFIKACIJU SUPSTANCE KAO PBT ILI VPVB("Sl. glasnik RS", br. 23/2010)
 21. PRAVILNIK O BIOCIDNIM PROIZVIDUMA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010)
 22. PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010)
 23. PRAVILNIK O SADRŽINI OSNOVNIH INFORMACIJA O BIOCIDNOM PROIZVODU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010)
 24. PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA PROCENU I PROVERU PODATAKA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010)
 25. ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJ ZA HEMIKALIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2009)
 26. SPISAK OTROVA ČIJI SU PROIZVODNJA, PROMET I KORIŠĆENJE ZABRANJENI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006)
 27. STATUT AGENCIJE ZA HEMIKALIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009)

Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map