II POSEBNI PROPISI O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI POJEDINIH DOBARA

LOVSTVO I RIBARSTVO

 1. ZAKON O LOVSTVU ("Sl. glasnik RS" br. 39/93, 44/93 - ispravka, 60/93 - ispravka, 67/93 i 101/2005)
 2. ZAKON O RIBARSTVU ("Sl. glasnik RS" br. 35/94, 38/94 - ispravka i 101/2005)
 3. ZAKON O DIVLJAČI I LOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010)
 4. ZAKON O ZAŠTITI I ODRŽIVOM KORIŠĆENJU RIBLJEG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
 5. PRAVILNIK O VISINI ŠTETE ZA BESPRAVNO ULOVLJENU ILI NA DRUGI NAČIN UNIŠTENU DIVLJAČ ("Sl. glasnik RS" br. 19/2000 i 29/2000 - ispravka)
 6. PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZRADE LOVNE OSNOVE LOVIŠTA, LOVNE OSNOVE LOVNOG PODRUČJA I GODIŠNJEG PLANA GAZDOVANJA LOVIŠTEM ("Sl. glasnik RS" br. 13/94 i 11/95 - ispravka)
 7. PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UNAPREĐIVANJA ZAŠTITE I GAJENJA DIVLJAČI U LOVNOJ 2006/2007. GODINI ("Sl. glasnik RS" br. 67/2006)
 8. PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI RIBOLOVNIH VODA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010)
 9. PRAVILNIK O O NAČINU ODREĐIVANJA I VISINI NAKNADE ŠTETE NANETE RIBLJEM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2009)
 10. PRAVILNIK O O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ("Sl. glasnik RS", br. 71/2009 i 20/2010)
 11. NAREDBA O USTANOVLJAVANJU LOVOSTAJA ZA POJEDINE VRSTE RIBA NA RIBARSKOM PODRUČJU ILI NA DELOVIMA RIBARSKOG PODRUČJA I O ZABRANI LOVA RIBA KOJE NEMAJU PROPISANU VELIČINU ("Sl. glasnik RS” br. 100/2003)
 12. NAREDBA O LOVOSTAJU DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS" br. 55/2006)

 

 

 

 

 


Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map