II POSEBNI PROPISI O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI POJEDINIH DOBARA

BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVET

 1. ZAKON O ZAŠTITI BILJA OD BOLESTI I ŠTETOČINA ("Sl. glasnik SRS" br. 14/84 - prečišćen tekst i 6/89 i "Sl. glasnik RS" br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005)
 2. ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH BOLESTI KOJE UGROŽAVAJU CELU ZEMLJU ("Sl. list SFRJ" br. 43/86 i 53/91, "Sl. list SRJ" br. 24/94, 28/96 i "Sl. glasnik RS" br. 101/2005)
 3. ZAKON O ZAŠTITI BILJA OD BOLESTI I ŠTETOČINA ("Sl. glasnik SRS" br. 14/84 - prečišćen tekst i 6/89 i "Sl. glasnik RS" br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005)
 4. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS" br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/2000, 91/2005 i 101/2005)
 5. ZAKON O ZDRAVLJU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)
 6. ZAKON O ZAŠTITI BILJA ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i 26/98 - ispr. i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 41/2009 - dr. zakon)
 7. ZAKON O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)
 8. ZAKON O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009
 9. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/2000, 91/2005 - dr. zakon i 101/2005 - dr. zakon)
 10. ZAKON O O DOBROBITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)
 11. ZAKON O VETERINARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)
 12. UREDBA O STAVLJANJU POD KONTROLU KORIŠĆENJA I PROMETA DIVLJE FLORE I FAUNE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2005, 45/2005 - ispr., 22/2007, 38/2008 i 9/2010)
 13. PRAVILNIK O MAKSIMALNIM KOLIČINAMA ŠTETNIH MATERIJA I SASTOJAKA U STOČNOJ HRANI ("Sl. list SFRJ" br. 2/90 i 27/90)
 14. PRAVILNIK O USLOVIMA I MERAMA ZA HUMANO HVATANJE I UNIŠTAVANJE PASA I MAČAKA LUTALICA ("Sl. glasnik RS" br. 29/94)
 15. PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM I PRODUŽENIM UVERENJIMA O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA, O NJIHOVOM PRENOSU, KAO I O OBRASCU ZA VOĐENJE OVE EVIDENCIJE ("Sl. glasnik RS" br. 44/94)
 16. PRAVILNIK O MERAMA ZA ZAŠTITU OD MUČENJA PRI IZVOĐENJU MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA, IZVOĐENJU EKSPERIME-NATA NA ŽIVOTINJAMA I IZVOĐENJU DRUGIH POSTUPAKA SA ŽIVOTINJAMA, O MERAMA ZA SPREČAVANJE ZLOSTAVLJANJA ŽIVOTINJA, KAO I ODREĐIVANJU VRSTE SREDSTAVA KOJA SE MOGU KORISTITI ZA UBIJANJE ŽIVOTINJA NA HUMAN NAČIN ("Sl. glasnik RS" br. 44/94)
 17. PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OCENU POSTUPAKA SAMOKONTROLE U POSLOVANJU HRANOM ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2009)
 18. PRAVILNIK O LISTI NAROČITO OPASNIH ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2006)
 19. PRAVILNIK O FITOSANITARNOJ KONTROLI BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2010)
 20. PRAVILNIK O HIGIJENSKO-TEHNIČKIM I RADNIM USLOVIMA ZA GRANIČNE PRELAZE NA KOJIMA POSTOJI ORGANIZOVANA VETERINARSKO-SANITARNA KONTROLA("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
 21. PRAVILNIK O LISTAMA ŠTETNIH ORGANIZAMA I LISTAMA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2010)
 22. PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
 23. PRAVILNIK O USLOVIMA I SREDSTVIMA ZA LIŠAVANJE ŽIVOTA ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2010)
 24. PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU I ZAŠTITI STROGO ZAŠTIĆENIH I ZAŠTIĆENIH DIVLJIH VRSTA BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2010)
 25. PRAVILNIK O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2010)
 26. PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBJEKTE U KOJIMA SE PROIZVODI HRANA ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2009)
 27. PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2010.GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2010 i 28/2010)
 28. PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU PREVOZNIH SREDSTAVA U KOJIMA SE PREVOZE ŽIVOTNJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2010)
 29. PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DEKLARISANJE, OZNAČAVANJE I REKLAMIRANJE HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2010)
 

Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map