VAŽEĆI PROPISI U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U REPUBLICI SRBIJI

OPŠTI PROPISI

 1. USTAV REPUBLIKE SRBIJE (''Sl. glasnik RS'' br. 98/2006)
 2. Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon i 72/2009 - dr. zakon)
 3. Zakon o zaštiti prirode ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
 4. ZAKON O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS" br. 135/2004)
 5. ZAKON O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS" br. 135/2004)
 6. ZAKON O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS" br. 135/2004)
 7. ZAKON O UTVRĐIVANJU ODREĐENIH NADLEŽNOSTI AUTONOMNE POKRAJINE ("Sl. glasnik RS" br. 6/2002)
 8. Zakon o fondu za zaštitu životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)
 9. UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE PROJEKATA ZA KOJE JE OBAVEZNA PROCENA UTICAJA I LISTE PROJEKATA ZA KOJE SE MOŽE ZAHTEVATI PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ( "Sl. glasnik RS" br. 84/2005)
 10. UREDBA O VRSTAMA AKTIVNOSTI I POSTROJENJA ZA KOJE SE IZDAJE INTEGRISANA DOZVOLA ("Sl. glasnik RS" br. 84/2005)
 11. UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAJBOLJIH DOSTUPNIH TEHNIKA, ZA PRIMENU STANDARDA KVALITETA, KAO I ZA ODREĐIVANJE GRANIČNIH VREDNOSTI EMISIJA U INTEGRISANOJ DOZVOLI ("Sl. glasnik RS" br. 84/2005)
 12. UREDBA O SADRŽINI PROGRAMA MERA PRILAGOĐAVANJA RADA POSTOJEĆEG POSTROJENJA ILI AKTIVNOSTI PROPISANIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS" br. 84/2005)
 13. Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2009 i 8/2010)
 14. UREDBA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE STATUSA UGROŽENE ŽIVOTNE SREDINE I PRIORITETA ZA SANACIJU I REMEDIJACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2010)
 15. UREBDA O UTVRĐIVANJU LISTE PROJEKATA ZA KOJE JE OBAVEZNA PROCENA UTICAJA I LISTE PROJEKATA ZA KOJE SE MOŽE ZAHTEVATI PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2008)
 16. UREDBA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA INFORMACIONOG SISTEMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, METODOLOGIJI, STRUKTURI, ZAJEDNIČKIM OSNOVAMA, KATEGORIJAMA I NIVOIMA SAKUPLJANJA PODATAKA, KAO I O SADRŽINI INFORMACIJA O KOJIMA SE REDOVNO I OBAVEZNO OBAVEŠTAVA JAVNOST ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009)
 17. UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I NAJVIŠEG IZNOSA NAKNADE("Sl. glasnik RS", br. 111/2009)
 18. UREDBA O MERILIMA I USLOVIMA ZA POVRAĆAJ, OSLOBAĐANJE ILI SMANJENJE PLAĆANJA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2005 i 24/2010)
 19. DIREKRIVA O OBAVEZI PLANIRANJA I IZVEŠTAVANJA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SA ANEKSIMA (Uprava za zaštitu životne sredine br. 353-03-2196/2006-1)
 20. PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNOG UVIDA, PREZENTACIJI I JAVNOJ RASPRAVI O STUDIJI O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS" br. 69/2005)
 21. PRAVILNIK O RADU TEHNIČKE KOMISIJE ZA OCENU STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS" br. 69/2005)
 22. PRAVILNIK O SADRŽINI STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS" br. 69/2005)
 23. PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA JAVNE KNJIGE O SPROVEDENIM POSTUPCIMA I DONETIM ODLUKAMA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS" br. 69/2005)
 24. PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA O POTREBI PROCENE UTICAJA I SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS" br. 69/2005)
 25. PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH INTEGRISANIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS" br. 69/2005)
 26. PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU ZA DOBIJANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE EKOLOŠKOG ZNAKA, ELEMENTIMA, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE EKOLOŠKOG ZNAKA ZA PROIZVODE, PROCESE I USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2009)
 27. PRAVILNIK O IZGLEDU ZNAKA ZAŠTITE PRIRODE, POSTUPKU I USLOVIMA ZA NJEGOVO KORIŠĆENJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2009)
 28. PRAVILNIK O O METODOLOGIJI ZA IZRADU INTEGRALNOG KATASTRA ZAGAĐIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2007)
 29. PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA CENTRALNOG REGISTRA OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2010)
 30. PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KORISNICI SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, USLOVIMA I NAČINU DODELJIVANJA SREDSTAVA FONDA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENJIVANJE ZAHTEVA ZA DODELJIVANJE SREDSTAVA I NAČINU PRAĆENJA NAMENSKOG KORIŠĆENJA SREDSTAVA I UGOVORENIH PRAVA I OBAVEZA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2010)
 31. POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010)
 32. ODLUKA O OBRAZOVANJU POKRAJINSKOG BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2010 i 8/2010)
 33. ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2005, 51/2008 i 4/2010)
 34. ODLUKA O ODREĐIVANJU VRSTE PLANSKIH DOKUMENATA ZA KOJE SE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 48/2009)
 35. STATUT FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2005)

 

 

 

 

 

 


Osnovne studije | Pravna klinika | Master studije | Zeleni telefon| Izvori prava| Medjunarodni ugovori |Važeći zakoni u Srbiji | Pravo Evropske unije |
| Ko je nadležan | Državni organi| Udruženja građana| Pravna praksa | Stručna literatura | Korisni linkovi | Site Map